zoeken:
Home

Over verzameldepreken.nl

Geachte bezoeker,

U bent terecht gekomen op de prekensite “Verzameldepreken.nl”. Misschien heeft u bewust gezocht of is er sprake van een toevalstreffer. In ieder geval ben ik blij dat u zich hier bevindt. Was het eerst mijn bedoeling preken zelf te verzamelen en eventueel te kopiëren op een geluidsdrager (bandjes, Cd’s) voor derden, al vrij snel kwamen de geweldige mogelijkheden van een eigen site mij voor ogen te staan.

Met andere woorden: zet wat je aan preken hebt op een site en stel zo anderen in de gelegenheid die preken te beluisteren (downloaden, opnemen op een CD, etc.).

Uit het bovenstaande blijkt al dat het initiatief tot deze site puur een persoonlijke aangelegenheid is. Heel populair gezegd: de een verzamelt dit en de ander dat. Zo verzamel ik preken en ben dus ook alleen verantwoordelijk voor het totaal van deze site. Tot en met het kiezen en plaatsen van de preken toe. Wel zal er, indien dit mogelijk is, met de betreffende predikant contact zijn over het plaatsen van zijn preek of preken.

Het betekent ook dat er in principe geen discussie zal zijn over welke preken wel en welke preken niet geplaatst zullen worden. Dat zegt verder nog niets over de gekozen vorm, de mogelijkheden en wat er eventueel in de toekomst nog gedaan kan gaan worden. Een voorbeeldje: als ik niet weet dat er goede preken beschikbaar zijn van Ds. A. of B., dan kunnen ze ook niet geplaatst worden. Maar het kan ook zijn dat ik wel weet van Ds. A., maar toch niet plaats. Om mij moverende redenen, zoals dat zo netjes heet.

Over mijzelf
Zelf ben ik lid van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt). Ik ben 62 jaar en daarom zal in eerste instantie misschien mijn voorkeur uitgaan naar predikers van ongeveer mijn leeftijd of zelfs nog (behoorlijk) ouder. Echter, ook hier zal de praktijk uitwijzen hoe het er allemaal uit komt te zien. Tevens is het duidelijk dat mijn blikveld ook tot de genoemde kerkgemeenschap beperkt zal blijven. Dan is er al werk genoeg aan de winkel.

Belangrijkste motief is dat op deze wijze het Evangelie ongelimiteerd verspreid kan worden. Denk aan zieken, mensen die niet (meer) naar de kerk kunnen (of willen) komen, mensen die met vakantie gaan en een paar fijne preken willen meenemen, in het ziekenhuis, etc.

Een ander motief, en dat behoort bij het verzamelen, is dat ik het heel jammer vind dat er in mijn ogen waardevol materiaal verloren dreigt te gaan. En dat is zeker jammer, daar we beschikken over tal van technische mogelijkheden om dat te voorkomen. Alleen maar achterom zien en stellen dat het toen pas goed was getuigt niet van wijsheid, maar slordig omgaan met het verleden verdient ook geen schoonheidsprijs.

Opnamekwaliteit
Op de kwaliteit van veel van de opnamen zal zeker het een en ander op te merken zijn. Als voornaamste reden kan genoemd worden het oorspronkelijke materiaal, de moederband. In heel veel gevallen bijvoorbeeld, werd één en hetzelfde bandje gebruikt voor de opname van tal van preken. In veel gevallen was er geen sprake van autoreverse, waardoor enkele seconden tot wel enkele minuten verloren zijn gegaan. Dat kan er zelfs toe leiden dat je je even afvraagt of het nog wel om dezelfde preek gaat. Het is voor mij echter geen reden de preek dan niet te plaatsen. Voorts sta ik natuurlijk open voor opbouwende kritiek en/of aanvullingen. In technische zin wel te verstaan.

Functionaliteit
Gestreefd wordt naar een zo breed mogelijke functionaliteit van deze site. Niet alleen het plaatsen van preken, ook het vermelden van bijv. nieuwsfeiten, vragen n.a.v. preken, het zelf aanbrengen van preken, etc. zal tot de mogelijkheden gaan behoren. Waar mogelijk worden links aangebracht, om een zo breed mogelijk platform te bieden. De praktijk zal uit moeten wijzen of dit alles haalbaar en wenselijk is.

Sponsoring
Graag maak ik nog een opmerking over de kosten. In principe ga ik er vanuit dat men zonder barrières preken, dat is de verkondiging van Gods goede Woord, in zijn of haar bezit moet kunnen krijgen. Dus niet eerst een bepaald bedrag overmaken en dan pas de beschikking krijgen over wat men graag hebben (horen) wil. Toch wordt er nu al gedacht en gewerkt aan het benaderen van sponsors. Dat zijn dan degenen die deze site, met alles er op en er aan, mede mogelijk gemaakt hebben en voor het in stand houden ervan garant willen staan. Mocht ook dit aspect wijziging behoeven, dan wordt dat bijtijds op de site (in het nieuwsvak) gemeld.

Rens de Roon - Kampen

 

 
predikanten
Ds. J.P.D. Groen
Ds. Klaas de Vries
Prof. Dr. B. Kamphuis